Kronika LKM

 

W  kolejnych latach  miały miejsce następujące wydarzenia:

 

- 1lutego 2009r. odbyło się Walne Zebranie Członków Lubuskiego Klastra Metalowego. W spotkaniu wzięło udział 13 osób, podjęto pierwsze decyzje i uchwały ważne dla działalności Klastra. Omówiono funkcjonowanie Klastra w ubiegłym roku oraz przedyskutowali plany i kierunki rozwoju Klastra w przyszłości.

 

- 26 lutego 2009 doszło do podpisania porozumienia pomiędzy prezydentem Tadeuszem Jędrzejczakiem a prezesem zarządu Klastra Zbigniewem Rudowiczem. Porozumienie reguluje łączenia wysiłków sektora przedsiębiorstw z czynnikiem publicznym oraz sektorem badawczo-rozwojowym.

 

- 24 marca 2009 r. odbyło się pierwsze spotkanie zarządu LKM z przedstawicielami niemieckiej sieci profil.metall działającej na terenie Berlina i Brandenburgii. Celem tego spotkania było wzajemne poznanie potencjału obu sieci oraz znalezienie obszarów przyszłej współpracy.

 

- 18 czerwca 2009r. podczas międzynarodowych targów "Innowacje, Technologie, Maszyny" w Poznaniu podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy LKM a siecią profil.metall.

 

- 5 listopada 2009r. przedstawiciele LKP wzięli udział w t konferencja „Synergies with steel” odbywającej się Eisenhüttenstad, podczas której  zaprezentowano najnowsze osiągnięcia i projekty z dziedziny energii odnawialnych, wydajności technologii (np. redukcja emisji CO2 w piecach hutniczych ArcelorMittal), logistyki, technologii procesu i surowców. W konferencję uczestniczył  Minister Gospodarki Landu Brandenburgii.

 

- 19 października 2009r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LKM.  Przyjęto do Klastra nowych członków wspierających.:

• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.
• Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oddział w Gorzowie Wlkp.
• Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
• Ośrodek Usług Technicznych MEZAR Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

 

-  25 listopada 2009r. członkowie LKM wzięli udział w szkoleniu pt.„Nowa dyrektywa maszynowa 2006/42/WE zmieniająca dyrektywę 98/37/WE”. W szkoleniu prowadzonym przez P.Kasprzaka - eksperta Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego – wzięło udział blisko 40 osób.

 

- 15 marca 2010 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy stowarzyszeniem LKM a Uniwersytetem Zielonogórskim.

 

- 27 maja 2010r. odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków LKM. W spotkaniu wzięło udział 13 członków zwyczajnych. Przyjęto do klastra nowych członków zwyczajnych:
•Fleischer Włodzimierz -  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oddział   

   w Gorzowie Wlkp.
•Poźniak Ryszard -  Motor Ship Service w Zielonej Górze
•Siuta Jan -  Ośrodek Usług Technicznych MEZAR Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
•Skiba Zbigniew - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp.
•Skorupska-Raczyńska Elżbieta  -  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.
•Staszak Zbigniew -  Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

 

- 28.09.2010r. wyjazd przedstawicieli LKM do Eisenhuettenstadt wo firm QWC. W programie zwiedzenie  warsztatów szkoleniowych i stanowisk egzaminacyjnych w zawodach: instalator wodny i co. Omówienie zagadnień związanych projektem „Euro - Fach” .

- 5 listopada 2010r. w Prenzlau i Dauerthal odbyła się  konferencja "Synergia ze  Stalą" na temat "Metal z Energią". Na zaproszenie strony niemieckiej w  spotkaniu uczestniczyło 8 przedstawicieli LKM . Program obejmował również zwiedzanie centrum dyspozycyjnego sieci elektrowni wiatrowych.

 

- grudzień 2010r. współpraca z firmą niemiecka QWC Eisenhuettenstadt w zakresie ankietowania przedsiębiorstw regionu gorzowskiegio odnośnie możliwości lokowania uczniow zawodu z Niemiec na praktyki letnie w ramach projektu  JOBSTARTER wspieranego przez federalne Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki oraz Fundusz Europejski .... ( Bundesministeriums für
Bildung  und Forschung und der Europäischen Union - Europäischer Sozialfonds).

Efektem finalnym było opracowanie programów praktyk i przyjęcie przez firmy stowarzyszone w LKM (Mestil,  AE i POM Strzelce) 12-tu uczniów z Niemiec na praktykę letnią. Praktyki zostały wysoko ocenione zarówno przez uczestników jak i przedstawicieli firm macierzystych praktykantów.

 

- 10 lutego 2011r. przedstawiciele LKM wzięli udział w warsztatach i zwiedzaniu laboratorium uniwersytetu  BTU w Cottbus, poświęconych możliwościom transferu technologii pomiędzy nauką a gospodarką. Klaster zorganizował i pokrył koszty wyjazdu dla 12 osób reprezentujących m.in. POM Strzelce Krajeńskie, Mezar, SIMP, HTMP, Mestil oraz Holding Zremb. Warsztaty obejmowały omówienie innowacyjnych techniki spajania i spawania oraz z obróbki materiałów laserem dużej mocy. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu TINA (Transnarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń na temat innowacyjnej polityki pracy w branży metalowej pomiędzy Brandenburgią i Polską)

 

-  25 lutego 2011r. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zasiliła szeregi członków wspierających naszego stowarzyszenia.

 

-  11 i 12.kwietnia 2011r. przedstawiciele  LKM wzieli udział w spotkaniu zorganizowanym  przez Zentrum für Soziale Innovation, Wiedeń.  Program obejmował wizytę w stalowni OESTALPINE w Linz oraz rozmowy z partnerem austryjackim dotyczące polityki socjalnej.  Przedstawiono między innymi ciekawy projekt przekwalifikowywania pracowników zwalnianych w ramach redukcji zatrudnienia.

- 16 czerwca 2011r. przedstawiciele LKM wzięli udział w spotkaniu kooperacyjnym organizowanym przez sieć profil.metal w czasie trwania targow: „Innowacje, Technologie, Maszyny” w Poznaniu.  Firmy z Brandenburgii i Berlina prezentowały swoje oferty.

- w dniach  29. 08 - 2. 09. 2011r. odbywało się  we Frankfurcie 10-te Studium Solarne.punktem ciężkości  położono na tematykę z zakresu „technika solarna” z tych dziedzin fizyki i technologii, które są wykorzystywane w technice solarnej. Eksperci z Berlina i Brandenburgii prowadzili wykłady z zakresu technologii i  materiałoznawstwa, fotovoltaiki i skuteczności energetycznej oraz tendencji rozwojowych branży solarnej. Wykładom towarzyszyły spotkania dyskusyjne, zwiedzanie przedsiębiorstw oraz program kulturalny. Nasi przedstawiciele wzięli udział w w kilku wykladach oraz w dyskusji. Uczestniczyli również w zwiedzaniu instalacji solarnych na ternie Frankfurtu i okolicy.

 

 

- 20 października 2011r. odbyło się spotkanie (zgodnie z ustaleniami z ostatniego Walnego Zebrania Członków Lubuskiego Klastra Metalowego),  spotkanie integracyjne połączone z wizytą  w firmie „Meprozet - Drezdenko”. Program: 
            - Prezentacja ocynkowni i wypalarki,
            - Omówienie bieżących projektów unijnych,
            - Obiad, integracja.

 

- 8 listopada 2011 r  odbyła się w Zielonej Górze konferencja organizowana przez PARP pt. "Klastry stymulatorem rozwoju konkurencyjności regionu". Konferencje otworzyła Pani Marszałek Województwa Lubuskiego. Na konferencji prezentowany był nasz Klaster w wydzielonym stoisku. W dyskusji panelowej wziął udział dyr. J.Gramza.

 

- 17 listopada 2011r. w Finsterwalde w siedzibie Kjellberg Finsterwalde odbyła  się kolejna konferencja “Synergia ze stalą” (z udziałem ministra Ralph'a Christoffers'a).  Wiodącym temat  “Cięcie, łączenie i nanoszenie warstw powierzchniowych” w tym prezentacja wiodących projektów opracowywanych w sieci.  Ze strony niemieckiej uczestniczyli przedstawiciele:
- SIAG Anlagebau Finsterwalde (wieże z rur stalowych do siłowni wiatrowych)
- ArelorMittal Eisenhuettenstadt ( przemysł stalowy),
- Sieć i Instytut Frauenhofera Berlin (konserwacji, i utrzymania ruchu i remontów elektrowni 

  wiatrowych)

 

- 25 listopad 2011r. udział w konferencji  zorganizowanej w bbw Bildungszentrum Frankfurt / Odrą. Niektóre tematy referatów; „Rynek pracy w rejonie przygranicznym Lubuskie – Brandenburgia”,  „Szkolnictwo zawodowe i uznawalność kwalifikacji”, „Szanse i zagrożenia polsko – niemieckiego rynku pracy”, „Współpraca urzędów pracy na wspólnym polsko-niemiecki rynku pracy”, „Wykwalifikowana siła robocza w regionie Lubuskie – Brandenburgia” .....

 

- 07 grudnia 2011r. przedstawiciele LKM (w tym przedstawiciele instytucji członków LKM) wzięli udziału w warsztatach pod tytułem: „Strategie działania gwarantujące wykwalifikowaną kadrę pracowników w przyszłościowych obszarach centrum wzrostu gospodarczego we Frankfurcie n. Odrą / Eisenhüttenstadt“, które odbyło się  w siedzibie bbw Centrum Kształcenia we Frankfurtcie.

Dokonano porównawczego omówienia systemów szkolenia fachowców w Niemczech i Polsce jak i modeli potwierdzających zdobyte kwalifikacje. Strona polska przedstawiła zainicjowany projekt „Klaster Edukacji Zawodowej”

 

-  28 lutego 2012r odbyło się spotkanie Lubuskiego Klastra Metalowego, którego gospodarzem była  firma Mestil. Program spotkania:

            - Prezentacja Mestilu,

            - Informacja o projektach unijnych w zakresie edukacji technicznej opracowanych w                     Gorzowie Wlkp, z udziałem LKM,

            - Prezentacja nowej strony internetowej LKM,

            - Obiad i dyskusja.

 

- 15 marca 2012r. przedstawiciele zarządu, Gotechu i SITMP’u wzięli udział w warsztatach w Lauchhammer Wequa GmbH.Program obejmował omówienie stanu prac projektu TINA (przedstawiono założenia do podręcznika zakończone  dyskusją) Drugim tematem była prezentacja modelu szkolenia monterów i techników-serwisantów elektrowni wiatrowych. Na zakończenie uczestnicy warsztatów zwiedzili pobliska farmę wiatrową usytuowana na terenie byłej kopalni odkrywkowej węgla kamiennego.